AP-SGW participant of gender diversity

About

November 3, 2018
To 20181111
Singapore

งาน AP-SGW ประเทศที่ไปได้แก่ มาเลเซีย อินเดีย ปากีสถาน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จีน เปรู มาลาวี เนปาล บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เป็นต้น จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน

สรุปโดยย่อหัวข้อสนทนาประเด็น GENDER DIVERSITY ซึ่งนักวิจัยจาก CAT Space นางสาวสุพรรณลักษณ์ ชัยกล้าหาญ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น

1. ทำไม gender diversity จึงสำคัญใน space sector
ข้อสรุป

ผู้หญิงกับผู้ชายมักมีมุมมองที่แตกต่างกัน การทำงานร่วมกันทั้งหญิงและชายจะสามารถทำให้ได้ข้อสรุปที่ดีกว่าการฟังแต่ความคิดของผู้ชายฝ่ายเดียวหรือผู้หญิงฝ่ายเดียว และผู้หญิงเองก็มีศักยภาพในการทำงานได้ไม่ต่างจากผู้ชาย โดยมีการนำเสนอคลิปวีดีโอ 2 คลิป
https://www.youtube.com/watch?v=4DKmOBoJhRs
https://www.youtube.com/watch?v=RK8xHq6dfAo&t=10s

2. สถานะด้าน gender diversity ใน space sector ของ Asia-Pacific
ข้อสรุป

หลายประเทศใน Asia-Pacific ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศที่ค่อนข้างมาก เช่น อินเดีย และปากีสถาน ที่ผู้หญิงโดนจำกัดสิทธิ์แม้กระทั่งเรื่องการศึกษาและด้านคุณภาพชีวิต หรือในเกาหลีใต้ ที่เมื่อผู้หญิงตั้งท้องจะต้องออกจากงาน และไม่สามารถกลับมาทำงานได้ ต้องเป็นแม่บ้านเท่านั้น แต่สำหรับเกาหลีใต้ ตอนนี้ทางรัฐบาลได้จัดทำโครงการเพื่อผู้หญิงให้สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ แต่ก็ยังมีผู้หญิงเกาหลีใต้หลายคนที่ประสบปัญหานี้อยู่ สำหรับประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย ปัญหาด้านเพศถือว่าไม่อยู่ในระดับที่สูงมากนัก

 

People